Felülvizsgálati kérelem


 

2024. májusi társalKODÓ egynyelvű vizsga eredményére felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A felülvizsgálati kérelem benyújtása a vizsgaeredmények közzététele utáni 15 napon belül - 2024. júmius 14-ig lehetséges, egy arra rendszeresített formanyomtatványon (letölthető a Nyomtatványok menüből).

 

A Felülvizsgálati kérelmet e-mail-en szíveskedjenek eljuttatni
a befizetési bizonylattal együtt!

 

A felülvizsgálat kérelmek különeljárási díja 2024. január 1-i befizetéssel az alábbiak szerint változnak:

Beszédértés (újraértékelés): 3.000,-

Beszédkészség (újraértékelés): 4.000,-

Íráskészség (újraértékelés): 4.000,-

Olvasáskészség+nyelvtan (újraértékelés): 3.000,-

 

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet változása miatt (az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint) a szóbeli vizsgák újraértékelését a 2014. májusi vizsgaidőszaktól lehet kérni (Felülvizsgálati kérelem nyomtatványon), mivel ettől a vizsgaidőszaktól készítünk hangfelvételt.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ponthatáros dolgozatokat automatikusan felülvizsgáltuk, az eredményeknél már a felülvizsgált eredményt tettük közzé.

 

 

Alapvető tudnivalók a felülvizsgálattal kapcsolatban

A vizsgázó a betekintéstől függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet

- díjmentesen számszaki hibára vagy jogszabálysértésre (abban az esetben, ha a jogszabálysértés tényét a vizsgát követően jegyzőkönyvben rögzítette a vizsgahely) hivatkozva;

- Újraértékelés: Beszédértés: 3.000,-; Beszédkészség: 4.000,-; Íráskészség: 4.000,-; Olvasáskészeség+Nyelvtan: 3.000,-; Közvetítés 2NY: 4.000,-

az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétől számított 15 napon belül.

A 15. nap a postai feladás, és/vagy e-mailküldés legutolsó napja. A Nyelvvizsgaközpont minden a határidőn belül feladott kérelmet elbírál. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.

A felülvizsgálati kérelmeket személyesen, e-mailen vagy postai úton ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba (szorzási, összeadási hiba), vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhető.

 

A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe.

 

 

A vizsgadolgozatokat, amennyiben a felülvizsgálati kérelem számszaki hibára vagy a dolgozat újraértékelésére vonatkozik, a szakmai vezető által felkért háromtagú bizottság értékeli újra. A bizottság tagja csak olyan vizsgáztató lehet, aki dolgozat javításában és értékelésében nem vett részt. Amennyiben a vizsgadolgozatban számszaki hiba található, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Amennyiben a dolgozat újraértékelésekor új pontszámok keletkeznek, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben.

 

Jogszabálysértésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem esetén a sérelmet a felelős vezető és a szakmai vezető vizsgálják ki, szükség esetén ügyvéd bevonásával.

A felülvizsgálatot kérelmező vizsgázónak a Nyelvvizsgaközpont a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül küldi meg a választ a kérelemmel kapcsolatos döntésről.

 

A dolgozat újraértékelése címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre adott válasz ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre hozott döntés ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál