Gyakori kérdések


 

Igen. Az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete (NYAT) 2003-ban akkreditálta a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett kétnyelvű társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT)

- 2014. januárban az a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett angol EGYNYELVŰ társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert,

- 2014. márciusban a német EGYNYELVŰ társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta.

Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A vizsgarendszer általános, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt.

 

Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közösségi jog tehát nem rendelkezik erről. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák, vagy nem szabályozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebből következik, hogy a Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérően értékelhetik.

További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

 

A társalKODÓ vizsgarendszer egynyelvű és kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.

 

A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül a következőknek felelnek meg: alapfok - B1 szint; középfok - B2 szint; felsőfok - C1 szint

 

A KJE Nyelvvizsgaközpont társalKODÓ vizsgájára a jelentkezés online történik vagy a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga KJE-s csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik.

Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában és a vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve letölthető a honlapról is.

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára, írásbeli vizsgára és komplex vizsgára (szóbeli és írásbeli vizsga együtt).

A Jelentkezési lapot postai küldeményként, e-mail-en vagy személyesen lehet az adott vizsgahelyre eljuttatni. Javasoljuk, hogy a leadás előtt fénymásolja le a kitöltött jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel együtt.

 

Aktuális vizsgadíjainkról a Jelentkezés/Vizsga- és különeljárási díjak oldalon tájékozódhat.

 

2024-ben 7 alkalommal rendezünk társalKODÓ-egynyelvű nyelvizsgát.

Kétnyelvű nyelvvizsgát a 2024. szeptemberi időszakban szervezünk.

A pontos időpontokat megtekintheti a Jelentkezés/Vizsganaptár menüpont alatt.

 

A társalKODÓ nyelvizsgarendszer vizsgahelyeinek listáját és pontos elérhetőségeit megtekintheti a Jelentkezés/Vizsgahelyek menüpont alatt.

 

A társalKODÓ vizsgarendszer egynyelvű és kétnyelvű vizsgák felépítését összehasonlíthatja a Nyelvvizsgákról/Egynyelvű vagy Kétnyelvű menüpont alatt.

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, akkor a sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

 

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2. § (5) pontja szerint: "Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők.

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

 

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

 

A vizsgaeredményeket a saját honlapunkon, valamint a vizsgahelyek hirdető tábláin tesszük közzé: legkésőbb az írásbeli vizsga napját követő 4. hét végén.

A vizsgaeredményekről telefonon nem adunk tájékoztatást.

 

A letett sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok  (2015. júniustól) két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

2015. januári vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga bizonyítványt az írásbeli illetve hallás utáni szövegértés vizsgát követő 8. héten, a vizsgázó vagy meghatalmazottja veheti át személyesen a vizsgahelyeken.

Abban az esetben, ha a vizsgázó vagy meghatalmazottja nem tudja átvenni adott  vizsgahelyen a bizonyítványát, 2000ft-os díj ellenében postázzuk saját címére, amennyiben ezt a választott lehetőséget az eredményközlés után megírja a tarsalkodo@kodolanyi.hu email címre és a befizetést igazoló bizonylatot elküldi részünkre. A bizonyítványok vizsgahelyre postázása után a KJE Nyelvvizsgaközpont már nem tud postázni saját címre. (csak a székesfehérvári és budapesti bizonyítványokat)

 

Természetesen. Az írásbeli dolgozatok, a hallás utáni szövegértést mérő tesztlapok, illetve a szóbeli jegyzőkönyvek megtekinthetőek, de csak a székesfehérvári vizsgaközpontban előre megadott időpontban és emailen vagy telefonon történt egyeztetett után.

 

A vizsgázó a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálati Irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy dolgozatát megtekintette-e.

A Vizsgaközpont ebben az esetben egy különbizottságot állít fel, amely a dolgozatot újra értékeli.

 

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (6.000,- Ft) befizetésével együtt (KJE-s sárga csekken vagy KJE számlaszámára). A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a KJE Nyelvvizsgaközpontba személyesen, postai úton vagy e-mail-en.

A vizsga után csak rendkívüli esetben kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani.

 

Írjon a tarsalkodo@kodolanyi.hu e-mail címre, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a  30/491-4206-os telefonszámokon. Munkatársunk készségesen segít!

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál